Wnioski i pliki do pobrania dla interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące pomocy ze środków PFRON

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY [DOC, 50KB]

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON [DOC, 82KB]

  

ZAŚWIADCZENIE – dotyczące średniej z ocen wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb Realizatora pilotażowego programu „Aktywny samorząd” [DOC, 25KB]

 

ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb Realizatora pilotażowego programu „Aktywny samorząd” [DOC, 23KB]

 

WNIOSEK o udzielenie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - MODUŁ I [DOC, 190,5KB]

 

WNIOSEK o udzielenie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - MODUŁ II - 2018 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym [DOC, 956KB]

 

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych [DOC, 44 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym [DOC, 32 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego [DOC, 37 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektoniczych [DOC, 231 KB]

 

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych [DOC, 76 KB]

 

  

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące pieczy zastępczej 

Dla kandydatów na rodziców zastępczych

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze [DOC, 17KB]

 

Wniosek kandydata o przyjęcie na szkolenie dla rodzin spokrewnionych [DOC, 14KB]

 

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodziny zastępcze [DOC, 15KB]

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wydane dla potrzeb pieczy zastępczej [DOC, 16KB]

 

Zgłoszenie kandydatury do odbycia szkolenia na zawodową, niezawodową rodzinę zastępczą [DOC, 25KB]

Dla istniejących rodzin zastępczych

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU DO ŚWIADCZENIA NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ : SPOKREWNIONEJ / NIEZAWODOWEJ / ZAWODOWEJ / RODZINNYM DOMU DZIECKA, ZWANEGO DALEJ „DODATKIEM WYCHOWAWCZYM” [DOC, 48KB]

 

Rozliczenie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznanych decyzją rodzinie zastępczej/ prowadzącym RDD [DOC, 57KB]

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka [DOC, 70 KB]

 

Wniosek o o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka [DOC, 21 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy związanej z remontem lokalu rodzinnego domu dziecka [DOC, 50 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy związanej z remontem lokalu rodziny zastępczej [DOC, 49 KB]

 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego [DOC, 32 KB]

 

Wniosek o o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego - RZ o charakterze pogotowia [DOC, 32 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy czasowej w formie rodziny pomocowej [DOC, 29 KB]

 

Wniosek o zatrudnienie osoby zajmującej się opieką i wychowaniem w zawodowej rodzinie zastępczej i RDD[DOC, 28 KB]

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka [DOC, 40 KB]

 

 

Wnioski i pliki do pobrania dotyczące projektu EFS

 

Deklaracja kandydata do projektu w 2013 roku [DOC, 159 KB]

 

Ankieta rekrutacyjna kandydata do projektu w 2013 roku [DOC, 158 KB] 

 

Inne wnioski i pliki do pobrania 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [PDF, 284KB]


ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START [PDF, 104KB]

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - dorośli [PDF, 2454 KB]

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności -dzieci [PDF, 2329 KB]

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej [PDF, 2966 KB]

 

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej  [PDF, 221KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (piecza zastępcza) [DOC, 22 KB]

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek (pomoc społeczna) [DOC, 18 KB]