Przejdź do treści

DOBRY START 300 dla ucznia

rodzina

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek.   

Druk wniosku  jest dostępny do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu lub na stronie internetowej klikając tu: www.pcpr.wagrowiec.pl  w zakładceInne wnioski i pliki do pobrania od 1 lipca 2019 roku.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą w formie papierowej od dnia1 sierpnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w  sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2019r. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc zostanie wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania lub siedziby placówki w terminie od 1 sierpnia do 30 listopada:

- rodziny zastępcze,

- osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

- dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie "Dobry start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

UWAGA świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu oraz w szkole policealnej lub w szkole dla dorosłych.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry start” przekazywana jest na wskazany przez wnioskodawcę  adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia dobry start będzie można odebrać w terminie późniejszym  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Osoby do kontaktu: Irena Kotwica, Marta Tańska – Kołacka tel. 67 2627614, 61 2627933

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca programu „Dobry start”

 „Dobry start” krok po kroku – poradnik dla rodzin

 Plakat „Dobry start”

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013